Kliencie, pomóż sobie pomóc!

To podniosłe hasło to efekt naszych obserwacji z ostatnich lat. Postanowiliśmy zebrać w tym miejscu kilka praktycznych porad w formie regulaminu współpracy, który pozwoli nam i Tobie szybko i sprawnie przejść od pierwszych rozmów o projekcie, poprzez jego realizację, aż po końcowe rozliczenie. 

Zasady współpracy z ST - SYSTEM

Kliencie, pomóż sobie pomóc!

To podniosłe hasło to efekt naszych obserwacji z ostatnich lat. Postanowiliśmy zebrać w tym miejscu kilka praktycznych porad w formie regulaminu współpracy, który pozwoli nam i Tobie szybko i sprawnie przejść od pierwszych rozmów o projekcie, poprzez jego realizację, aż po końcowe rozliczenie. 

Zasady współpracy z ST - SYSTEM

TWÓJ PROJEKT

NASZE MIEJSCE W TWOIM PROJEKCIE

Zgłaszając się do nas musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: jaką rolę w Twoim projekcie mamy pełnić? Jest to niebagatelne, gdyż inne obowiązki przyświecają inżynierowi projektu, inne technologowi czy uruchomieniowcowi, a jeszcze inne programiście. Przez ostatnie lata staraliśmy się skupić na inżynierii oprogramowania wraz z usługą rozruchu efektu naszej pracy na obiektach wskazanych przez Klientów. Takie podejście zaowocowało wypracowaniem pewnych sprawdzonych standardów działania, które umożliwiają nam sprawną obsługę Twojego zlecenia. Zdarza się jednak, że Klient wynajmując nas jako programistów oczekuje, że przejmiemy na siebie nieodpłatnie obowiązki inżyniera projektu czy uruchomieniowca. W zdecydowanie najgorszej sytuacji stawiani jesteśmy, gdy oczekuje się od nas zastąpienia technologa procesu. Część prac dodatkowych niezwiązanych wprost z outsourcingiem oprogramowania jesteśmy w stanie wykonać za dodatkową opłatą (kompetencje inżyniera projektu, uruchomienie). Jednak technologię danego procesu pozostawmy osobom właściwym temu zagadnieniu.

Zasada numer jeden: jasno sprecyzuj jakiej roli od nas oczekujesz.

 

 

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

To jedno proste słowo jest różnie rozumiane przez każdego z nas. Specyfikacja to coś, co powinno być fundamentem naszych rozmów o projekcie. Dobrze przygotowana specyfikacja wymagań pozwoli nam jak najrzetelniej sporządzić ofertę cenową oraz oszacować przybliżony czas potrzebny na realizację danego projektu. Poślizg czasowy jaki zaliczamy na Twoim projekcie, w związku z niejasnościami w specyfikacji,  ma wpływ na realizację zadań dla innych Klientów. Ponadto specyfikacja stanowi podstawę do późniejszego rozliczenia nas z efektu pracy.

Specyfikacja musi zawierać:
   - wykaz urządzeń,
   - wykaz protokołów komunikacyjnych z urządzeniami,
   - parametry komunikacji po poszczególnych protokołach,
   - wykaz zmiennych do odczytu / zapisu z poszczególnych urządzeń,
   - dokładny opis algorytmu pracy z rozbiciem na poszczególne podsystemy,
   - wykaz początkowych nastaw technologicznych,

Dodatkowo w przypadku komunikacji po protokołach telemetrycznych DNP3, IEC61850, IEC61870 z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego:
   - lista zmiennych z rozbiciem na zmienne dwustanowe zapis / odczyt i analogowe zapis / odczyt
  - w przypadku zmiennych wymagających interakcji z obsługą po stronie OSD warunkiem przystąpienia do prac jest dostarczenie dokładnego opisu algorytmu zadawania wartości sterowniczych i reakcji na błędy (rozwiązania specyficzne dla różnych OSD)

W przypadku wizualizacji wymagamy określenia:
   - preferowanej szaty graficznej (pozostawienie nam w tym zakresie dowolności wymaga formy pisemnej),
   - w przypadku dedykowanej szaty graficznej preferujemy kolorystykę, dobór czcionek i grafik dostarczone przez grafików Klienta,
   - wykaz zmiennych jakie mają znaleźć się na wizualizacji,
   - jeżeli z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie umieścić na wizualizacji jakiejś zmiennej, poinformujemy o tym.

Ponadto specyfikacja powinna określać czy po naszej stronie leży przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla naszego zadania, oraz jakie informacje w takiej dokumentacji mają się znaleźć. 
Jeżeli Klient nie jest w stanie samodzielnie opracować specyfikacji swojego projektu, możemy odpłatnie w tym pomóc.

Zasada numer dwa: specyfikacja to podstawa.


INTEGRALNOŚĆ SPECYFIKACJI

Oferta jaką sporządzamy w oparciu o dostarczoną specyfikację, oprócz ceny zawiera także szacowany czas realizacji zlecenia. Oznacza to, że w założonym okresie skupiamy się na Twoim projekcie, i w tym okresie chcemy go ukończyć aby móc przejść do obsługi kolejnego Klienta lub następnego Twojego projektu. Od momentu akceptacji oferty każda zmiana w specyfikacji wpływa na czas jaki potrzebujemy na ukończenie Twojego zlecenia. Czas to pieniądz zatem zmiany ofertowanej specyfikacji są dodatkowo płatne.

Zasada numer trzy: zmiany zaofertowanej specyfikacji są płatne.

 

 

NASZA OFERTA

ZAKRES OFERTY I JEJ INTEGRALNOŚĆ 

Zgłaszając się do nas z prośbą o przedstawienie oferty musisz jasno określić zakres prac jakie mamy dla Ciebie wykonać. Ofertę przeważnie rozbijamy na 2 lub więcej części składowych: osobna pozycja to napisanie aplikacji, osobna pozycja to wyjazd uruchomieniowy czy prowadzenie szkoleń. Dzięki temu wiesz jakie koszty poniesiesz z tytułu poszczególnych zadań. Jednakże przedłożona oferta jest integralna jako całość - akceptując ofertę akceptujesz ją jako całość a nie poszczególne pozycje. Zarezerwowaliśmy wstępnie termin dla Ciebie co naraża nas na odmówienie tego terminu innym Klientom. Sytuacja w której Klient przysyła nam zlecenie gdzie rezygnuje z wyjazdu uruchomieniowego, bądź nawet oczekuje od nas w to miejsce nieodpłatnego rozruchu zdalnego, jest nieakceptowalna. W takim przypadku sporządzić możemy nową ofertę na umówiony nowy zakres prac.

Zasada numer cztery: zakres oferty jest integralny jako całość.

 


TERMINY OKREŚLONE W OFERCIE

Tworząc ofertę zawsze oznaczamy w niej termin rozpoczęcia prac i szacowany czas ich trwania. Z naszych obserwacji wynika, że Klienci potrafią zakończyć analizę przedstawionej oferty na kwocie, nie zagłębiając się w opis. Skutkuje to kuriozalnymi sytuacjami w których dla oferty z terminem rozpoczęcia prac za 3 miesiące i czasem realizacji 6 tygodni, otrzymujemy zlecenie na rozpoczęcie prac za tydzień i ich realizację w 3 tygodnie. W takim przypadku odstępujemy od realizacji oferty i przedstawiamy jej nowy wariant uwzględniający tryb pracy express. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w momencie, gdy Klient wymaga od nas zabezpieczenia w postaci kar umownych za niedotrzymanie terminów. Oczywiście zawsze zgadzamy się na tego typu zapisy, jednak od 2022r. wymagać będziemy, aby zapis taki działał obustronnie.

Zasada numer pięć: realizacja typu express oznacza podwyższenie stawki

 


TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Stworzona przez nas oferta oprócz finalnej kwoty określa też terminy rozpoczęcia i trwania prac. Terminy te wyznaczane są w oparciu o aktualne obłożenie pracą. Zwyczajowo przyjmujemy, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty sporządzenia. Po tym okresie nie możemy zagwarantować ani naszej dostępności ani zachowania poprzedniej ceny. Zwłaszcza jeżeli w ofercie były wskazane dostawy materiałów / urządzeń. Wymaganie od nas realizacji oferty sprzed kilku miesięcy bez jej ponownego przeliczenia jest nieakceptowalne.

Zasada numer sześć: ofertę po terminie możemy przeliczyć na nowo

 


 

BEZPODSTAWNE ANULOWANIE OFERTY

Po zaakceptowaniu oferty przystępujemy do jej realizacji. W przypadku odstąpienia od realizacji oferty z winy Klienta pobierzemy nie mniej niż 20% ogólnej jej wartości celem naprawienia naszej szkody. Jeżeli wartość wykonanych prac przekracza 20% to kwota będzie proporcjonalnie wyższa. Jako bezpodstawne rozumieć należy sytuacje inne niż opisane w KC, w tym w szczególności znalezienie tańszego wykonawcy.

Zasada numer siedem: bezpodstawne anulowanie oferty kosztuje


PRZEDPŁATA DO OFERTY

Naszą chlubą jest posiadanie czystego konta we wszelkich bazach informacji gospodarczej.
W związku z tym wymagamy przedpłaty w następujących sytuacjach:
   - Klient współpracuje z nami po raz pierwszy - 70% przedpłaty za usługę,
   - Klient opłacił terminowo przynajmniej 3 zamówienia na kwotę łączną co najmniej 20000 zł netto - 0% przedpłaty za usługę,
     w przeciwnym wypadku 30%

   - Klient w przeszłości miał problemy z terminowym regulowaniem płatności dla nas - 100% przedpłaty za usługę,
   - oferta zawiera dostawę sprzętu - 100% przedpłaty za wartość sprzętu bez względu na status Klienta opisanego w p.p.1,2,3,
   - oferta dotyczy wyjazdu dla Klienta opisanego w p.p.1,2,3 - 100% przedpłaty za całość wyjazdu.

Bez względu na status Klienta, zastrzegamy sobie prawo wymagania przedpłaty w przypadku wyjazdów z noclegiem.

Zasada numer osiem: wymagamy przedpłaty

 

 

KODY ŹRÓDŁOWE

KODY ŹRÓDŁOWE APLIKACJI DEDYKOWANEJ

Trzymamy się zasady, że Klient zwracając się do nas z zapytaniem o napisanie aplikacji dedykowanej dla jego problemu powinien finalnie otrzymać również edytowalne wersje kodów źródłowych. Co do zasady jest to nasza dobra wola w imię dobrej współpracy na przyszłość. Kody źródłowe oprogramowania / wizualizacji stanowią naszą własność intelektualną i mogą być przez nas użytkowane w przyszłości, powielane, modyfikowane i odsprzedawane dalej. W przypadku zlecenia nam stworzenia aplikacji, już na etapie oferty umieszczamy zapis:
                                "Po opłaceniu FV edytowalne wersje kodów źródłowych przechodzą na własność Nabywcy"
Zapis ten oznacza, że edytowalne wersje kodów źródłowych zostaną przez nas przekazane Klientowi DOPIERO po opłaceniu faktury. To jednak nie oznacza, że od tego momentu Klient ma prawo dokonywać zmian w kodzie źródłowym, powielać go, odsprzedawać dalej. W celu nabycia takich praw Klient musi podpisać z nami umowę o przeniesieniu majątkowych praw własności intelektualnej. Sytuacja w której Klient żąda wydania przez nas kodów źródłowych przed opłaceniem FV i od faktu ich wydania uzależnia opłacenie faktury jest nieakceptowalna.

Zasada numer dziewięć: przekazujemy kody źródłowe dopiero po zaksięgowaniu wpłaty


KODY ŹRÓDŁOWE NASZEGO PRODUKTU

Posiadamy kilka rozwiązań dostarczanych do Klienta jako gotowy produkt (aplikacja / biblioteka). W tym przypadku nie ma możliwości udostępnienia kodów źródłowych. Na życzenie Klienta możemy pomóc mu w przygotowaniu nieedytowalnej kopii (bez wglądu w kod źródłowy) kodu wgranego do danego urządzenia na wypadek awarii sprzętu.

Zasada numer dziesięć: nie udostępniamy kodów źródłowych naszych produktów

 

 

DOSTĘP DO URZĄDZEŃ

URZĄDZENIA W PROJEKCIE - DOKUMENTACJA

Wymagamy dostarczenia wszelkich dokumentacji niezbędnych do oprogramowania komunikacji z urządzeniami wchodzącymi w skład projektu. W szczególności dotyczy to map rejestrów. Czas poświęcony na poszukiwanie przez nas dokumentacji zostanie rozliczony zgodnie z cennikiem.

Zasada numer jedenaście: dostarcz nam niezbędną dokumentację


URZĄDZENIA W PROJEKCIE - PRACE PROGRAMISTYCZNE

Wymagamy dostępu do 1szt. każdego z urządzeń z jakimi mamy się komunikować. Preferujemy dostarczenie skonfigurowanego do pracy urządzenia do nas na czas prowadzenia prac programistycznych. Jeżeli nie ma możliwości na takie załatwienie sprawy, możemy udać się na obiekt i tam dokonać sprawdzenia komunikacji - wyjazd zostanie rozliczony zgodnie z cennikiem.
Na czas trwania prac programistycznych musi do nas trafić sterownik, panel operatorski. Nie piszemy aplikacji zdalnie - zdalnie możemy je co najwyżej serwisować, modyfikować.

Zasada numer dwanaście: wymagamy dostępu do urządzeń na czas trwania prac programistycznych


URZĄDZENIA W PROJEKCIE - KONFIGURACJA

Wszelkie urządzenia z jakimi mamy się komunikować muszą być skonfigurowane nim trafią w nasze ręce. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za ich konfigurację ani za opóźnienia wynikające z faktu, że są nieskonfigurowane.

Zasada numer trzynaście: nie konfigurujemy nieswoich urządzeń


STEROWNIK, PANEL NA OBIEKCIE - DOSTĘP ZDALNY

Wymagamy zdalnego dostępu do sterownika, panelu umieszczonego na obiekcie - jeżeli mamy przeprowadzać na nim jakieś prace. Preferujemy dostęp w oparciu o VPN zestawiony przez dział IT Klienta - sieć VLAN wyłącznie dla naszych urządzeń. W ten sposób niwelujemy potencjalne niebezpieczeństwo obarczenia nas problemami za atak hakerski na sieć Klienta. Możemy też udostępnić odpłatnie nasz moduł telemetryczny wykonany w formie Plug&Play - 250zł / miesiąc. 

Zasada numer czternaście: wymagamy zdalnego dostępu do sterownika / panelu

 

 

GWARANCJA

GWARANCJA - USŁUGI PROGRAMISTYCZNE

Standardowo udzielamy Klientom B2B dwuletniej gwarancji na usługi programistyczne. Przy czym wymagamy, aby Klient zapewnił nam w tym okresie zdalny dostęp do sterownika / panelu. W momencie przekazania kodów źródłowych gwarancja ustaje.

Zasada numer piętnaście: gwarancja ustaje w momencie przekazania praw do kodów źródłowych


GWARANCJA WYDŁUŻONA - WSZYSTKIE USŁUGI

Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do np. 5 lat, jednak rozszerzenie gwarancji z naszej strony o kolejne lata jest płatne. Kwota minimalna to 3000 zł netto / rok przy założeniu spełnienia warunku o zdalnym dostępie do obiektu.

Zasada numer szesnaście: gwarancja wydłużona jest płatna


RĘKOJMIA - USŁUGI PROGRAMISTYCZNE

Na podstawie art. 558 § 1 K.C. rękojmia zostaje wyłączona dla Klientów B2B w przypadku stwierdzenia ingerencji w kod źródłowy dostarczonego rozwiązania.

Zasada numer siedemnaście: rękojmia ustaje na skutek ingerencji w kod źródłowy