ST - SYSTEM

Tomasz Sklenarski
ul. Moniuszki 16/2
75 - 558 Koszalin
tel. 692 - 961 - 191
e-mail: stsystem@stsystem.pl
NIP: 669-227-05-51
REGON: 321375065

Konto bankowe BZWBK o. Koszalin 
98 1090 2646 0000 0001 1696 9001

LOGO