PHONE  +48-692-961-191      

     MAIL stsystem@stsystem.pl 

Przedstawiony w tym artykule system monitoringu energii elektrycznej powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie jednego z klientów WAGO ELWAG. Zainteresowanie klienta wzbudziła jedna z ciekawszych cech funkcjonalnych kart do pomiaru energii elektrycznej, oferowanych przez WAGO, jaką jest możliwość pośredniego pomiaru napięcia, przez przekładniki napięciowe, bez użycia przewodu neutralnego.

Na opracowany system akwizycji danych składa się:
- 1x jednostka główna PFC200 z dwiema kartami pomiarowymi 750-495
- do 10x jednostka podrzędna (wyspa) 750-352 z dwiema kartami pomiarowymi 750-495
Sumarycznie system może się składać z maksymalnie 22 kart pomiarowych 750-495. Komunikacja pomiędzy wyspami a jednostką główną odbywa się po Modbus TCP. Fundamentem koncepcji systemu było umożliwienie użytkownikowi końcowemu pełnej konfiguracji systemu pomiarowego, bez potrzeby posiadania środowiska inżynierskiego e!Cockpit, oraz bez potrzeby dostępu do kodów źródłowych aplikacji.

CECHY FUNKCJONALNE:
Przyjęto rozwiązanie, w którym każda karta 740-495 jest indywidualnie konfigurowalna z poziomu wizualizacji w przeglądarce. Każdej karcie pomiarowej użytkownik może przypisać do 5 różnych alarmów („tzw. alarmy definiowane”) typu „większy”, „mniejszy”, „równy”, „różny”. Alarm taki może być przypisany do dowolnie wybranej spośród wartości mierzonych. Alarmy aktywne i alarmy archiwalne są dostępne do podglądu w oknie wizualizacji. Sterownik może powiadamiać o wystąpieniu alarmu na 4 różne adresy e-Mail.
Dla kart pomiarowych z firmware 5 możliwa jest praca w systemie pomiaru napięcia przez przekładniki bez przewodu N. Dane pomiarowe każdej z kart pomiarowych mogą być zapisywane na karcie SD z interwałem indywidualnym dla każdego kanału. Dane takie dostępne są poprzez WAGO Dataplotter. Ponadto dane pomiarowe wszystkich kart wystawione są do systemu nadrzędnego poprzez Modbus TCP jako jedna spójna mapa pamięci.